+44 (0)1777 712 400
Deze website, www.j-flex.com ("de website") is eigendom van en wordt geëxploiteerd en ter beschikking gesteld door J-Flex.

J-Flex is de handelsnaam van Clockpress Ltd - Geregistreerd in Engeland & Wales; Registratienummer: 2448048.De informatie op de J-Flex website

Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om ervoor te zorgen dat de website ononderbroken beschikbaar is en dat de overdracht zonder fouten verloopt. Gezien de aard van het internet en het World Wide Web kan dit echter niet worden gegarandeerd. Ook kan uw toegang tot de website af en toe worden opgeschort of beperkt om reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe faciliteiten of diensten mogelijk te maken. Wij zullen trachten de frequentie en duur van een dergelijke opschorting of beperking te beperken.

De informatie op deze website is niet volledig, dus er mag geen vertrouwen worden gesteld in informatie of verklaringen op deze website, noch voor beleggingsdoeleinden, noch anderszins.

J-Flex tracht ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is op het moment van opname, maar het is mogelijk dat de informatie niet accuraat, up-to-date of van toepassing is op uw omstandigheden. J-Flex geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, geschiktheid of geschiktheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte, gevolg-, speciale of andere verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van deze website of enige informatie op deze website. De informatie op deze website is samengesteld uit verschillende bronnen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Licentie voor toegang tot de website

J-Flex verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website, maar niet voor het downloaden (met uitzondering van het cachen van pagina's) of wijzigen ervan, of van enig deel ervan. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze website of de inhoud ervan; het verzamelen en gebruiken van productlijsten, -beschrijvingen of -prijzen; afgeleid gebruik van deze website of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere partij; of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractietools.

Deze website of een deel ervan mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Elektronische communicatie

Wanneer u de J-Flex website bezoekt of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. Wij communiceren vaak met u via e-mail of door kennisgevingen op de website te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u ermee in om mededelingen van ons elektronisch te ontvangen en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.


 


Wijziging van de Dienst of van de Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in onze website, ons beleid en deze gebruiksvoorwaarden. U bent onderworpen aan het beleid en de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u de website gebruikt, tenzij een wijziging van dat beleid of van deze voorwaarden wettelijk of door de overheid vereist is (in welk geval de wijziging van toepassing is op eerder gebruik door u). Indien een van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om enige reden niet afdwingbaar wordt geacht, zal die voorwaarde scheidbaar worden geacht en geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige voorwaarden.


Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle

Wij zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen onder deze voorwaarden indien de vertraging of tekortkoming het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.


Ontheffing

Indien u deze voorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, zullen wij nog steeds gerechtigd zijn om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u deze voorwaarden schendt.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. U gaat ermee akkoord, net als wij, om u te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.


Klachten

In geval van een klacht kunt u contact opnemen met J-Flex via de onderstaande contactgegevens.

J-Flex
Units 1 & 2, London Road Business Park,
Retford, Nottinghamshire, DN22 6HG

E-mail: [email protected]