+44 (0)1777 712 400
Clockpress Ltdtrading as J-Flex Rubber Products - Standaardvoorwaarden voor de aankoop van goederen

1. INTERPRETATIE

1.1 Definities

Werkdag: een dag (andere dan een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag) waarop banken in Londen geopend zijn voor zaken.

Voorwaarden: de in dit document uiteengezette voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd overeenkomstig clausule 15.4.

Contract: het contract tussen de Klant en de Leverancier voor de verkoop en de aankoop van de Goederen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Klant: Clockpress Limited t/a J-Flex Rubber Products statutaire zetel: Units 1 & 2 London Road Business Park, Retford, Nottinghamshire DN22 6HG. (Geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 02448048).

Leveringsdatum: de datum vermeld in de Bestelling, of, indien geen datum is vermeld, binnen 7 dagen na de datum van de Bestelling.

Plaats van levering: het adres voor levering van Goederen zoals vermeld in de Bestelling.

Goederen: de goederen (of een deel daarvan) die in de Bestelling zijn vermeld.

Order: de bestelling van de Klant voor de Goederen, zoals opgenomen in het bestelformulier van de Klant in de schriftelijke aanvaarding door de Klant van de offerte van de Leverancier.

Specificatie: elke specificatie voor de Goederen, met inbegrip van alle bijbehorende plannen en tekeningen, die schriftelijk door de Afnemer en de Leverancier wordt overeengekomen.

Leverancier: de persoon of onderneming van wie de Klant de Goederen koopt.

1.2 Interpretatie

( a) een verwijzing naar een wet of een statutaire bepaling is een verwijzing naar deze wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld. Een verwijzing naar een statuut of een wettelijke bepaling omvat tevens alle afgeleide wetgeving die krachtens dat statuut of die wettelijke bepaling, zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld, tot stand is gekomen;

( b) elke zinsnede die wordt ingeleid door de termen "met inbegrip van", "inclusief", "in het bijzonder " of soortgelijke uitdrukkingen, is louter illustratief en beperkt niet de betekenis van de woorden die aan deze termen voorafgaan; en

( c) een verwijzing naar schriftelijk of geschreven omvat ook faxen en e-mails.


2. BASIS VAN HET CONTRACT

2.1 - Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract met uitsluiting van enige andere voorwaarden die de Leverancier tracht op te leggen of op te nemen, of die geïmpliceerd zijn door handel, gewoonte, praktijk of verloop van zaken.

2.2 - De Bestelling vormt een aanbod van de Klant om de Goederen te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

2.3 - De Bestelling wordt geacht te zijn aanvaard op de vroegste van de volgende data:

(a) de Leverancier een schriftelijke aanvaarding van de Order afgeeft; en

(b) wanneer de Leverancier een handeling verricht die in overeenstemming is met de uitvoering van de Order, op welk tijdstip het Contract tot stand komt.

2.4 - De Leverancier doet afstand van enig recht dat hij anders zou hebben om zich te beroepen op enige voorwaarde onderschreven op, geleverd bij of vervat in enige documenten van de Leverancier die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden.


3. DE GOEDEREN

3.1 - De Leverancier dient ervoor te zorgen dat de Goederen:

(a) overeenstemmen met hun beschrijving en met alle toepasselijke Specificatie;

(b) van bevredigende kwaliteit zijn (in de zin van de Sale of Goods Act 1979, zoals gewijzigd) en geschikt zijn voor elk doel dat door de Leverancier wordt aangegeven of door de Afnemer uitdrukkelijk of stilzwijgend aan de Leverancier kenbaar is gemaakt, en in dit opzicht vertrouwt de Afnemer op de vakkundigheid en het oordeel van de Leverancier;

(c) indien het vervaardigde producten betreft, vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten en vrij blijven van deze fouten gedurende twaalf maanden na de levering; [en]

(d) te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten met betrekking tot de vervaardiging, etikettering, verpakking, opslag, behandeling en levering van de Goederen.

3.2 - De Leverancier dient ervoor te zorgen dat hij te allen tijde beschikt over alle licenties, toestemmingen, autorisaties, toestemmingen en vergunningen die hij nodig heeft om zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen, en dat hij deze behoudt.

3.3 - De Klant kan de Goederen op elk ogenblik vóór de levering inspecteren en testen. De Leverancier zal volledig verantwoordelijk blijven voor de Goederen ondanks dergelijke inspecties of tests en dergelijke inspecties of tests zullen de verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van het Contract niet verminderen of anderszins beïnvloeden.

3.4 - Indien de Klant na een dergelijke inspectie of een dergelijk onderzoek van mening is dat de Goederen niet in overeenstemming zijn of waarschijnlijk niet in overeenstemming zullen zijn met de in artikel 3.1 bedoelde verbintenissen van de Leverancier, zal de Klant de Leverancier hiervan op de hoogte stellen en zal de Leverancier onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen nemen om naleving van de verbintenissen te waarborgen.

3.5 - De Afnemer kan verdere inspecties en tests uitvoeren nadat de Leverancier zijn herstelmaatregelen heeft uitgevoerd.


4. LEVERING

4.1 - De leverancier dient ervoor te zorgen dat:

(a) de Goederen naar behoren zijn verpakt en op zodanige wijze zijn vastgezet dat zij hun bestemming in goede staat kunnen bereiken;

(b) elke levering van de Goederen vergezeld gaat van een leveringsbon met vermelding van de datum van de Bestelling, het nummer van de Bestelling (indien van toepassing), het type en de hoeveelheid van de Goederen (met inbegrip van het codenummer van de Goederen, indien van toepassing), speciale opslaginstructies (indien van toepassing) en, indien de Goederen in gedeelten worden geleverd, het uitstaande saldo van de Goederen die nog moeten worden geleverd;

en

(c) indien de Leverancier verlangt dat de Afnemer enig verpakkingsmateriaal aan de Leverancier retourneert, dit feit duidelijk op de afleveringsbon wordt vermeld. Dergelijk verpakkingsmateriaal zal op kosten van de Leverancier aan de Leverancier worden geretourneerd.

4.2 - De Leverancier zal de Goederen leveren:

(a) op de Leveringsdatum;

(b) op de Leveringsplaats; en

(c) tijdens de normale kantooruren van de Klant en er moet voor getekend worden, of zoals opgedragen door de Klant.

4.3 - De levering van de Goederen is voltooid bij het lossen van de Goederen op de Plaats van Levering.

4.4 - Indien de Leverancier:

(a) minder dan 95% van de bestelde hoeveelheid Goederen levert, kan de Klant de Goederen weigeren; of

(b) meer dan 105% van de bestelde hoeveelheid Goederen levert, kan de Klant naar eigen goeddunken de Goederen of de overtollige Goederen afwijzen, en alle afgewezen Goederen zullen voor rekening en risico van de Leverancier kunnen worden geretourneerd. Indien de Leverancier meer of minder dan de bestelde hoeveelheid Goederen levert, en de Afnemer de levering aanvaardt, zal de factuur voor de Goederen naar evenredigheid worden aangepast.

4.5 - De Leverancier zal de Goederen niet in gedeelten leveren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer. Indien is overeengekomen dat de Goederen in gedeelten zullen worden geleverd, kunnen zij afzonderlijk worden gefactureerd en betaald. Indien de Leverancier echter nalaat een termijn op tijd of in het geheel niet te leveren of indien een termijn een gebrek vertoont, heeft de Afnemer recht op de in artikel 5 genoemde rechtsmiddelen.


5. REMEDIES

5.1 - Indien de Goederen niet geleverd zijn op de Leveringsdatum, of niet voldoen aan de verbintenissen zoals uiteengezet in artikel 3.1, dan kan de Klant, zonder enige van zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, en ongeacht of hij de Goederen al dan niet aanvaard heeft, één of meer van de volgende rechtsmiddelen aanwenden :

(a) het Contract te beëindigen;

(b) de Goederen (geheel of gedeeltelijk) af te wijzen en deze op eigen risico en kosten van de Leverancier aan de Leverancier te retourneren;

(c) de Leverancier te verplichten de geweigerde Goederen te herstellen of te vervangen, of de prijs van de geweigerde Goederen (indien betaald) volledig terug te betalen;

(d) de aanvaarding te weigeren van elke latere levering van de Goederen die de Leverancier tracht te verrichten;

(e) de door de Afnemer gemaakte kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen van een derde partij op de Leverancier te verhalen; en

(f) het vorderen van schadevergoeding voor alle andere kosten, verliezen of uitgaven van de Afnemer die op enigerlei wijze toerekenbaar zijn aan de tekortkoming door de Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract.

5.2 - Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende Goederen die door de Leverancier worden geleverd.

5.3 - De rechten en rechtsmiddelen van de Klant onder deze Voorwaarden zijn in aanvulling op zijn rechten en rechtsmiddelen die voortvloeien uit de wet en het gewoonterecht.


6. TITEL EN RISICO

De eigendom van en het risico voor de Goederen gaan over op de Klant bij de voltooiing van de levering.


7. PRIJS EN BETALING

7.1 - De prijs van de Goederen is de prijs die in de Bestelling is vermeld, of, indien geen prijs is vermeld, de prijs die is vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de Leverancier die van kracht is op de datum waarop het Contract tot stand is gekomen, of, indien een dergelijke prijslijst niet bestaat, een redelijke prijs die in overeenstemming is met de normale marktprijs voor dergelijke Goederen.

7.2 - De prijs van de Goederen:

(a) exclusief bedragen uit hoofde van belasting over de toegevoegde waarde(BTW), die de Afnemer bovendien aan de Leverancier verschuldigd is tegen het geldende tarief, onder voorbehoud van ontvangst van een geldige BTW-factuur; en

(b) omvat de kosten van verpakking, verzekering en vervoer van de Goederen.

7.3 - Geen extra kosten zullen van kracht zijn, tenzij schriftelijk overeengekomen met de Klant.

7.4 - De Leverancier kan de Klant factureren voor de prijs van de Goederen, vermeerderd met de BTW tegen het geldende tarief (indien van toepassing), op of op enig tijdstip na voltooiing van de levering. De Leverancier zal ervoor zorgen dat de factuur de datum van de Bestelling, het factuurnummer, het ordernummer van de Klant, het BTW-registratienummer van de Leverancier, en alle ondersteunende documenten die de Klant redelijkerwijs kan verlangen, bevat.

7.5 - De Afnemer zal correct betaalde facturen binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur betalen. De betaling dient te geschieden op de door de Leverancier schriftelijk aangewezen bankrekening.

7.6 - De Afnemer kan te allen tijde, zonder beperking van zijn overige rechten of rechtsmiddelen, overgaan tot verrekening van enige aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Afnemer met enige aansprakelijkheid van de Afnemer jegens de Leverancier.


8. KLANTMATERIALEN

De Leverancier erkent dat alle materialen, apparatuur en gereedschappen, tekeningen, Specificaties en gegevens die door de Klant aan de Leverancier worden verstrekt(Materialen van de Klant) en alle rechten op het materiaal van de Klant het exclusieve eigendom zijn en blijven van de Klant. De Leverancier zal de Materialen van de Klant voor eigen risico bewaren, deze in goede staat houden totdat deze aan de Klant worden geretourneerd, en deze niet vervreemden of gebruiken anders dan in overeenstemming met de schriftelijke instructies of toestemming van de Klant.9. SCHENDMAKING

9.1 - De Leverancier zal de Klant vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen (met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte of gevolgverliezen, winstderving, reputatieverlies en alle rente, boetes en juridische kosten (berekend op basis van volledige schadeloosstelling) en alle andere professionele kosten en uitgaven) die door de Klant worden geleden of opgelopen als gevolg van of in verband met:

(a) elke vordering tegen de Klant wegens feitelijke of beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde die voortvloeit uit of verband houdt met de levering of het gebruik van de Goederen, voor zover de vordering kan worden toegeschreven aan het handelen of nalaten van de Leverancier, zijn werknemers, agenten of onderaannemers;

(b) elke door een derde tegen de Klant ingestelde vordering wegens overlijden, persoonlijk letsel of materiële schade voortvloeiend uit of in verband met gebreken in Goederen, voor zover de gebreken in de Goederen te wijten zijn aan het handelen of nalaten van de Leverancier, zijn werknemers, agenten of onderaannemers; en

(c) elke door een derde tegen de Klant ingestelde vordering voortvloeiend uit of in verband met de levering van de Goederen, voor zover een dergelijke vordering voortvloeit uit de schending, nalatige uitvoering of het verzuim of de vertraging in de uitvoering van het Contract door de Leverancier, zijn werknemers, agenten of onderaannemers.

9.2 - Deze clausule 9 blijft van kracht na beëindiging van het Contract.


10. VERZEKERING

Tijdens de looptijd van het Contract en gedurende een periode van drie jaar daarna zal de Leverancier bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een productaansprakelijkheidsverzekering en een openbare aansprakelijkheidsverzekering in stand houden ter dekking van de aansprakelijkheden die kunnen ontstaan uit hoofde van of in verband met het Contract, en zal hij op verzoek van de Klant zowel het verzekeringscertificaat met bijzonderheden over de dekking als het ontvangstbewijs voor de premie van het lopende jaar met betrekking tot elke verzekering overleggen.


11. VERTROUWELIJKHEID

11.1 - Een partij (ontvangende partij) zal alle technische of commerciële knowhow, specificaties, uitvindingen, processen of initiatieven die van vertrouwelijke aard zijn en die aan de ontvangende partij zijn bekendgemaakt door de andere partij (bekendmakende partij), haar werknemers, agenten of onderaannemers, en alle andere vertrouwelijke informatie betreffende de zaken van de bekendmakende partij, haar producten en diensten die de ontvangende partij kan verkrijgen, strikt vertrouwelijk houden. De ontvangende partij zal dergelijke vertrouwelijke informatie enkel bekendmaken aan haar werknemers, agenten en onderaannemers die deze informatie moeten kennen om de verplichtingen van de ontvangende partij uit hoofde van het Contract na te komen, en zal ervoor zorgen dat deze werknemers, agenten en onderaannemers de in dit artikel uiteengezette verplichtingen nakomen alsof zij partij waren bij het Contract. De ontvangende partij mag ook die vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij bekendmaken die moet worden bekendgemaakt door de wet, een overheidsinstantie of een regelgevende autoriteit of door een bevoegde rechtbank.

11.2 - Dit artikel 11 blijft van kracht na beëindiging van het Contract.


12. NALEVING VAN RELEVANTE WETTEN EN BELEIDSLIJNEN

12.1 - Bij de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract zal de Leverancier

(a) alle toepasselijke wetten, statuten, reglementen en codes die op enig moment van kracht zijn, naleven; en

(b) voldoen aan de Verplichte Voorwaarden.

12.2 - De Klant kan het Contract onmiddellijk beëindigen wegens een inbreuk op artikel 12.


13. TERMINATIE

13.1 - De Klant kan het Contract op elk ogenblik vóór de levering met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Leverancier, waarna de Leverancier alle werkzaamheden met betrekking tot het Contract zal stopzetten. De Afnemer zal de Leverancier een billijke en redelijke vergoeding betalen voor alle werkzaamheden die op het moment van beëindiging aan de Goederen worden verricht, maar deze vergoeding zal niet het verlies van verwachte winst of gevolgschade omvatten. Voorts zal geen dergelijke vergoeding verschuldigd zijn indien de beëindiging voortvloeit uit een schending van een van de verplichtingen van de Leverancier onder deze Algemene Voorwaarden/het Contract.

13.2 - Zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, kan de Klant het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van schriftelijke opzegging aan de Leverancier indien:

(a) de Leverancier een wezenlijke inbreuk pleegt op enige bepaling van het Contract en (indien een dergelijke inbreuk herstelbaar is) nalaat die inbreuk te herstellen binnen 7 dagen nadat die partij schriftelijk op de hoogte is gesteld om dat te doen;

(b) de Leverancier enige stap of actie onderneemt in verband met zijn ondercuratelestelling, voorlopige vereffening of een akkoord of regeling met zijn crediteuren (anders dan in verband met een solvente herstructurering), zijn ontbinding (vrijwillig of op last van de rechtbank, tenzij met het oog op een solvente herstructurering), de aanstelling van een curator voor zijn activa of zijn bedrijfsbeëindiging of, indien de stap of actie wordt ondernomen in een ander rechtsgebied, in verband met enige analoge procedure in het relevante rechtsgebied;

(c) de Leverancier enige stap of actie onderneemt in verband met het faillissement van de Leverancier, het aangaan van een akkoord of regeling met zijn schuldeisers, de aanstelling van een curator voor een van zijn activa, of de stopzetting van zijn bedrijfsactiviteiten, of, indien de stap of actie wordt ondernomen in een ander rechtsgebied, in verband met enige analoge procedure in het relevante rechtsgebied;

(d) de Leverancier zijn bedrijf of een wezenlijk deel daarvan schorst of dreigt te schorsen, of zijn bedrijf of een wezenlijk deel daarvan staakt of dreigt te staken; of

(e) de financiële positie van de Leverancier zodanig verslechtert dat naar het oordeel van de Afnemer het vermogen van de Leverancier om zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract naar behoren na te komen, in gevaar is gekomen.

13.3 - Beëindiging van het Contract, hoe dan ook, heeft geen invloed op de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die op het moment van beëindiging zijn ontstaan.
13.4 - Clausules die uitdrukkelijk of stilzwijgend van kracht blijven na beëindiging van het Contract blijven onverminderd van kracht.


14. DWANGMAATREGEL

Geen van de partijen pleegt inbreuk op het contract, noch is zij aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of niet-nakoming van een van haar verplichtingen uit hoofde van het contract indien deze vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een gebeurtenis, omstandigheid of oorzaak die redelijkerwijs buiten haar macht ligt. Indien de periode van vertraging of niet-nakoming 4 weken aanhoudt, kan de niet getroffen partij dit Contract beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving van 7 dagen aan de getroffen partij.


15. ALGEMEEN

15.1 - Overdracht en andere verrichtingen

(a) De Klant kan te allen tijde al zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract overdragen, overdragen, hypothekeren, bezwaren, uitbesteden of op enige andere wijze behandelen.

(b) Het is de Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract over te dragen, te vervreemden, te hypothekeren, te bezwaren, uit te besteden, in een trust te verklaren of op enige andere wijze daarmee om te gaan.

15.2 - Onderaanneming

De Leverancier mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Afnemer geen enkele of al zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van het Contract uitbesteden. Indien de Afnemer instemt met uitbesteding door de Leverancier, blijft de Leverancier verantwoordelijk voor alle handelingen en nalatigheden van zijn onderaannemers als ware het zijn eigen handelingen en nalatigheden.

15.3 - Gehele Overeenkomst

Dit contract vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt en annuleert alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, schriftelijk dan wel mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

15.4 - Variatie

Behoudens het bepaalde in deze Voorwaarden, zal geen enkele wijziging van het Contract, met inbegrip van de invoering van bijkomende voorwaarden, van kracht zijn, tenzij zij schriftelijk is overeengekomen en door de Klant is ondertekend.

15.5 - Ontheffing

Behalve zoals uiteengezet in artikel 2.4, is een verklaring van afstand van een recht of rechtsmiddel alleen van kracht indien schriftelijk gegeven en zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending of verzuim. Een vertraging of het niet uitoefenen, of het enkel of gedeeltelijk uitoefenen, van een recht of rechtsmiddel zal niet:

( a) afstand te doen van dat of enig ander recht of rechtsmiddel; of

( b) de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel te beletten of te beperken.

15.6 - Severence

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van het Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd in de minimale mate die nodig is om deze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling of deelbepaling geacht te zijn geschrapt. Een wijziging of schrapping van een bepaling of een deel van een bepaling krachtens deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van het Contract.

15.7 - Mededelingen

(a) Elke kennisgeving of andere mededeling die aan een partij wordt gedaan uit hoofde van of in verband met het Contract dient schriftelijk te geschieden, geadresseerd aan die partij op haar statutaire zetel (indien het een bedrijf is) of haar hoofdvestiging (in elk ander geval) of een ander adres dat die partij in overeenstemming met dit artikel schriftelijk aan de andere partij heeft opgegeven, en dient persoonlijk te worden afgeleverd, of te worden verzonden per voorafbetaalde eerste klas post of andere bezorgdienst op de volgende werkdag, commerciële koeriersdienst, fax of e-mail.

(b) Een kennisgeving of andere mededeling wordt geacht te zijn ontvangen: indien persoonlijk afgeleverd, wanneer achtergelaten op het adres waarnaar in artikel 15.7(a) wordt verwezen; indien verzonden per voorafbetaalde eerste klas post of een andere leveringsdienst op de volgende werkdag, om [10.00 uur] op de tweede Werkdag na het posten; indien afgeleverd door een commerciële koerier, op de datum en het tijdstip waarop het ontvangstbewijs van de koerier is ondertekend; of, indien verzonden per fax of e-mail, één Werkdag na verzending.

( c) De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de betekening of kennisgeving van procedures of andere stukken in gerechtelijke procedures.

15.8 - Rechten van derden

Niemand anders dan een partij bij deze overeenkomst en hun toegestane rechtverkrijgenden zal enig recht hebben om enige van de voorwaarden ervan af te dwingen.

15.9 - Toepasselijk recht

Het Contract, en elk geschil of vordering voortvloeiend uit of in verband met het Contract of zijn onderwerp of totstandkoming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), wordt beheerst door, en geïnterpreteerd in overeenstemming met, het recht van Engeland en Wales.

15.10 - Bevoegdheid

Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of het onderwerp of de totstandkoming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten.


 

23 augustus 2022