+44 (0)1777 712 400

Dit privacy beleid is voor de website; www.j-flex.com en bediend door Clockpress Limited handelend onder de naam J-Flex, Units 1 & 2, London Road Business Park, Retford, DN22 6HG, UK. Wij nemen de veiligheid en privacy van onze website gebruikers zeer serieus. Wij verzoeken u dit Privacybeleid ("het Beleid") zorgvuldig te lezen aangezien het belangrijke informatie bevat over hoe wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 2018 ('DPA') en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ('GDPR') is J-Flex de 'gegevensbeheerder', wat betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor, en de controle hebben over de verwerking van, uw persoonsgegevens.

Wij hebben een gegevensbeschermingsmanager aangesteld die ervoor moet zorgen dat wij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. Onze gegevensbeschermingsmanager is Sam Kirk. Zijn contactgegevens staan onderaan dit beleid.


Persoonsgegevens die wij over U kunnen verzamelen

Wij verkrijgen persoonsgegevens over u (zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) wanneer u een online formulier invult waarmee u ons toestemming geeft om die persoonsgegevens te bewaren voor het op dat formulier aangegeven doel.

Wij kunnen uw gebruik van deze website monitoren door het gebruik van cookies en soortgelijke traceerapparatuur. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan hoeveel keer u deze website bezoekt, welke pagina's u bezoekt, verkeersgegevens, locatiegegevens en de oorspronkelijke domeinnaam van uw internetprovider. Deze informatie helpt ons om een profiel van onze gebruikers op te bouwen. Sommige van deze gegevens zullen geaggregeerd of statistisch zijn, wat betekent dat wij niet in staat zullen zijn u individueel te identificeren. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.


Hoe wij Uw Persoonsgegevens gebruiken

Wij zullen uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden gebruiken.

Deze doeleinden omvatten:

 • om ons te helpen u en uw rekeningen bij ons te identificeren
 • administratie
 • onderzoek, statistische analyse en gedragsanalyse
 • klantenprofilering en analyse van uw aankoopvoorkeuren
 • marketing - zie "Marketing en opt-out" hieronder
 • preventie en opsporing van fraude
 • facturering en orderverwerking
 • kredietscores en kredietwaardigheidscontroles - zie Kredietwaardigheidscontroles hieronder
 • het aanpassen van deze website en de inhoud ervan aan uw specifieke voorkeuren om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen van deze website of van onze diensten die op u van invloed kunnen zijn
 • veiligheidsonderzoek
 • verbetering van onze diensten

Rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij zullen de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben, gebruiken met het oog op:

 • het nakomen van contractuele of andere verplichtingen die wij eventueel jegens u hebben,
 • het naleven van onze wettelijke verplichtingen, en
 • het beschermen van onze legitieme belangen of die van anderen, maar alleen als dat noodzakelijk is en die belangen niet zwaarder wegen dan uw eigen belangen of rechten. U hebt het recht om deze belangen aan te vechten en te verzoeken dat wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens op deze basis. Zie voor meer informatie Uw rechten hieronder.

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor die doeleinden verwerken zonder uw medeweten of toestemming, maar wij zullen uw persoonsgegevens op die basis niet voor andere doeleinden gebruiken zonder u te laten weten dat wij dat zullen doen en wat onze rechtsgrondslag voor de verwerking ervan is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor doeleinden waarmee u uitdrukkelijk hebt ingestemd. U kunt die toestemming te allen tijde intrekken. Zie voor meer informatie Uw rechten hieronder.


Bijzondere categorieën persoonsgegevens

Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn soorten persoonsgegevens die bestaan uit informatie over:

 • uw ras of etnische afstamming;
 • uw politieke opvattingen;
 • uw religieuze of filosofische overtuigingen;
 • uw vakbondslidmaatschap;
 • uw genetische of biometrische gegevens;
 • uw gezondheid;
 • uw seksleven en seksuele geaardheid; en
 • eventuele strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wij zullen bijzondere categorieën van uw persoonsgegevens alleen in bepaalde situaties bewaren en verwerken in overeenstemming met de wet. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doen als wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben. Als wij uw toestemming vragen om een speciale categorie persoonsgegevens te verwerken, zullen wij de redenen voor ons verzoek toelichten. U hoeft geen toestemming te geven en kunt uw toestemming later intrekken als u dat wilt door contact op te nemen met de Data Protection Manager.

Wij hebben uw toestemming niet nodig om speciale categorieën van uw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij deze verwerken voor de volgende doeleinden, hetgeen wij kunnen doen:

 • wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van wettelijke rechten en verplichtingen;
 • wanneer het noodzakelijk is om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen wanneer u of zij fysiek of juridisch niet in staat zijn om toestemming te geven;
 • waar u de gegevens openbaar hebt gemaakt;
 • wanneer verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; en
 • wanneer verwerking noodzakelijk is ten behoeve van de arbeidsgeneeskunde of voor de beoordeling van uw arbeidsgeschiktheid

Wij kunnen uw ras, etnische afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap, medische toestand of geslacht verwerken om mogelijke discriminatie te controleren en te voorkomen.


Waar uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte bewaren of verzenden.


Openbaarmaking van uw Persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan:

 • andere ondernemingen van onze groep
 • kredietinformatiebureaus - zie "Kredietwaardigheidscontrole" hieronder
 • wetshandhavingsinstanties in verband met een onderzoek om onwettige activiteiten te helpen voorkomen
Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen technische en organisatorische maatregelen gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld; wij slaan uw persoonsgegevens op beveiligde servers op.

Hoewel wij al het redelijke zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, erkent u dat het gebruik van internet niet volledig veilig is en dat wij daarom de veiligheid of integriteit van persoonsgegevens die via internet van u of aan u worden doorgegeven, niet kunnen garanderen.


Toezicht

Wij kunnen de communicatie met u (zoals telefoongesprekken en e-mails) controleren en opnemen met het oog op kwaliteitsborging en opleiding.


Krediet Controle

Om ons in staat te stellen kredietbeslissingen over u te nemen en met het oog op fraudepreventie en het witwassen van geld, kunnen wij de bestanden van kredietinformatiebureaus doorzoeken (die de zoekopdracht zullen vastleggen). Wij kunnen informatie over uw rekeningbeheer aan dergelijke bureaus doorgeven en uw informatie kan worden gekoppeld aan bestanden met betrekking tot andere personen die op hetzelfde adres wonen en met wie u financieel verbonden bent. Andere kredietverleners kunnen deze informatie gebruiken om kredietbeslissingen te nemen over u en de personen met wie u financieel verbonden bent, alsook voor fraudepreventie, het opsporen van schuldenaars en het witwassen van geld.


Informatie over andere personen

Als u ons namens iemand anders informatie geeft, bevestigt u dat de andere persoon u heeft aangewezen om namens hem of haar te handelen en ermee heeft ingestemd dat u dat mag doen:

 • namens hem of haar toestemming te geven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens; en
 • namens hem of haar kennisgevingen van gegevensbescherming te ontvangen

Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen, en tenzij wij anders met u zijn overeengekomen, zullen wij deze aan het einde van de bewaarperiode veilig vernietigen of uit onze bestanden verwijderen, overeenkomstig ons beleid inzake gegevensbewaring.


Uw rechten met betrekking tot van uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht op informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe en op welke basis, zoals uiteengezet in dit beleid.

U hebt het recht uw eigen persoonsgegevens in te zien door middel van een verzoek om toegang. Wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en in ieder geval binnen een maand reageren, tenzij het verzoek complex of talrijk is, in welk geval de periode waarin wij moeten reageren met maximaal nog eens twee maanden kan worden verlengd. Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een verzoek om toegang, maar als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een redelijke administratieve vergoeding vragen of weigeren op uw verzoek in te gaan.

U kunt eventuele onnauwkeurigheden in uw persoonsgegevens corrigeren. Daartoe dient u contact op te nemen met de Data Protection Manager, zoals hieronder aangegeven.

U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien wij niet wettelijk gerechtigd zijn deze zonder uw toestemming te verwerken of indien het niet langer noodzakelijk is deze te verwerken voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Hiertoe dient u contact op te nemen met de Data Protection Manager.

Terwijl u verzoekt om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of de rechtmatigheid van onze verwerking betwist, kunt u verzoeken om beperking van het gebruik van de gegevens zolang dat verzoek loopt. Daartoe dient u contact op te nemen met de Data Protection Manager.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking wanneer wij ons baseren op een rechtmatig belang om dit te doen en u van mening bent dat uw rechten en belangen zwaarder wegen dan de onze en u wenst dat wij deze gegevensverwerking stopzetten.

U hebt het recht om bezwaar te maken indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op direct marketing.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen. Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening en zullen er in de meeste gevallen naar streven dit binnen een maand te doen.

Op enkele uitzonderingen na heeft u het recht niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen.

U hebt het recht in kennis te worden gesteld van een inbreuk op de gegevensbeveiliging met betrekking tot uw persoonsgegevens.

In de meeste situaties zullen wij ons niet beroepen op uw toestemming als rechtmatige grond om uw gegevens te verwerken. Indien wij echter uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doel, hebt u het recht om niet in te stemmen of om uw toestemming later in te trekken. Om uw toestemming in te trekken, dient u contact op te nemen met de Data Protection Manager.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner. U kunt dit doen door rechtstreeks contact op te nemen met het Information Commissioner's Office. Alle contactgegevens, waaronder het telefoonnummer van de hulplijn, vindt u op de website van het Information Commissioner's Office(www.ico.org.uk). Op die website vindt u meer informatie over uw rechten en onze verplichtingen.


Vragen

Mocht u vragen hebben of de informatie die wij over u hebben, willen controleren, dan kunt u een e-mail sturen;

Sam Kirk - [email protected]

Of schrijf naar onze maatschappelijke zetel;

Sam Kirk, c/o J-Flex, Units 1 & 2, London Road Business Park, Retford, DN22 6HG, UK.

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. U dient dit beleid van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie die van toepassing zal zijn telkens wanneer u deze website bezoekt.